1_انقدر از غم و غصه هات واسه بچه تعریف نکن بچه واسه اینکه تو ناراحت نشی مسائل مهمی که باید بدونی رو ازت مخفی میکنه.
2_انقدر مسائلش رو بی اهمیت جلوه نده اگه میخوره زمین نگو پاشو پاشو هیچیت نشد وقنی کتک میخوره نگو میخواستی بزنی حالا وقت گریه نیست اون باورش ميشه که برات مهم نیست.

3_مادری و پدری کردن غذا پختن پول درآوردن و پوشک عوض کردن نیست. تو موظفی گوش شنوا باشی.3_وقتی حرف میزنه هی نگو باشه آلان کار دارم فعلا برو خیلی اوقات بچه میخواد مقدمه چینی کنه تا چیز مهمی بهتون بگه

4_سر کوچکترین مسئله ای بچه رو از باباش نترسون بچه میفهمه محرم خوبی نیستی دیگه حرفی بهت نمی زنه

واقعا با بچه ات حرف میزنی؟
کنارش میشینی؟
نوازشش میکنی؟
میگی خوبی پسرم ؟
خوبی دخترم؟
از چیزی ناراحت نیستی?
چیزی هست که بخوای به ما بگی؟