زیاد بودن دکمه ها توی لباس آدمکی که کشیده شده نشون دهنده کمبود اعتماد به نفس تو !کودکتونه اشکال نوک تیز و خطوط شکسته بیانگر خشونت توی زندگیه و هرچقدر این خطوط نرم تر و منحنی تر باشن نشون دهنده آرامشه...


پشت سر هم و ردیف بودن نقاشی کشیده شده مثل جوجه های یه مرغ دنبال اون نشون دهنده استعداد ریاضی . کودکه وجود حیوانات توی نقاشی بیانگر حس طبیعت گرایی کودکه