1 - کاش هیچ وقت به خاطر تکالیف مدرسه باهش بد حرف نمیزدم. 

۲- کاش خودمو کنترل میکردم و هیچ وقت دست رو بچه بلند نمیکردم.

 ۳- کاش کمتر بهش سخت میگرفتم تا بچگی کنه

 ۴_ کاش بیشتر بغلش میکردم و باهاش صمیمی بودم

 -۵ کاش اینقدر تو موقعیتهای مختلف نمیترسوندمش.