بامردانجنگید  میدونید چرا ؟؟

نه بخاطر حفظ غروروقدرتش بلکه بخاطر حفظ آرامش و ارزش خودت !



زنی که داد میزند و هوارمیکشد به مروز زمان از چشم

 مرد میافتد جنگیدن بعد از مدتی تو رو پیش خودت و همسرت خوار وذلیل میکنه ...



به جای قدرت زبان از قدرت عشق و دلبری استفاده کن امروزما نیاز داریم به زنان باهوش و زرنگ تا مردان عصبی و پرخاشگر رو خلع سلاح کنن !!