1_ این کودکان دارای اطلاعات عمومی گسترده ای هستن...

2_ دارای کنجکاوی زیادی هستند...
3_علاقه به خواندن و نوشتن دارند و قبل از سن مدرسه شروع به یاد گیری می کنند

4_ سوالات زیادی می برسند...5_ به سهولت و راحتی یاد میگیرند

6_ در ریاضیات و حل مسئله قوی هستند7_نسبت به دیگران احساس همدردی می کنند