بزرگترین درد دنیا اینه که آدما دیگه وقتي باهاتون» كاري ندارن رفتارشون با شما عوض میشه.


هرگز تحصیلات روباهوش اشتباه نگیرید» شما میتوانید علاوه بر داشتن دکترا همچنان يك احمق باشید!
ذات آدم ها هیجوقت عوض نمیشه» پس انقدر زور نزنین ازش کسي رو بسازین که خودتون میخواین» هم نادرسته و هم تلاشتون بیهودس
معذرت خواهي بدون تغییر در رفتار فقط بازي دادن طرف مقابل است.
پشت  تمام تغییر رفتارها  يکهویی آدم ها يك نغر سومي هست شک نکنید!
مهربوني ی زن رو با ضعف اشتباه نگیر زني که سرد بشه حتي اگه خودتم آتیش بزني دیگه گرم نمیشه!
مثل همیشه منتظر نظرات قشنگ شما هستیم 😍