♦️با پنهان کاری اعتماد همسرت رو ازبین میبری😔

🔹وقتی یکی از طرفین متوجه می‌شود که طرف مقابل چیزی را از او پنهان کرده است، ممکن است احساس کند که به او خیانت شده و این احساس خیانت می‌تواند به شدت اعتماد را تضعیف کند. 

 🔹پنهان‌کاری باعث ایجاد شک و تردید در رابطه می‌شودو ممکن است یکی از زوجین به تمامی گفته‌ها و اعمال طرف مقابل شک کند و این شک و تردید می‌تواند به تدریج اعتماد را از بین ببرد.🧐

#همسرداری