اگر از کسی سوال پرسیدید و احساس کردید به سوالتان کامل جواب نمیدهدکافی است به چشمان او خیره شوید ، اینکار باعث میشود فرد به توضیح دادن ادامه دهد !اگر میخواهید به کسی احساسی ناخوشاید بدهید ، فقط گهگاهی در حین صحبت کردن به وسط پیشانی اش خیره شوید !برای برقراری ارتباط با یک شخص اگر به شما استرس وارد میشود سعی کنید نفس کشیدن خود را با او هماهنگ کنید !اگردچار استرس شدید ، کافیست چندبار روی انگشت شصتتان فوت کنید یا لاله گوش خود را بکشید و ماساژدهید این کار استرس را از شما دورمیکند !